นายอำนวย สุวรรณรักษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ประกาศเจตนารมณ์เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โดยมีข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมลงนามจะปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 นายอำนวย สุวรรณรักษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ประกาศเจตนารมณ์เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โดยมีข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมลงนามจะปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ ประพฤติปฏิบัติ และดำรงตนไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ