วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายอำนวย สุวรรณรักษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวเชนิยา สันตติวงศ์ไชย นักวิชาการมาตรฐาน พร้อมด้วยนางสาวจุฑามาศ นิ่มนุช และนางสาวธัญญาลักษณ์ อำแพง เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ผลิต พร้อมเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ยื่นคำขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)