คุณกำลังมองหาอะไร?


ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

 

1. วิสัยทัศน์

“อุตสาหกรรมสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน”

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

          1) การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

          2)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

          3) การพัฒนาปัจจัยที่เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

 

 
 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง