คุณกำลังมองหาอะไร?


ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

 

1. วิสัยทัศน์

“กลุ่มจังหวัดอัจฉริยะที่ยั่งยืน” (Smart and Sustainability Cluster)

2. ประเด็นประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

           1) พัฒนากระบวนการผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมด้วยระบบอัจฉริยะ

          2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และระบบป้องกันบรรเทาพิบัติภัย

          3) พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมน่าอยู่

          4) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงวัฒนธรรมที่หลากหลาย

 
 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ฉบับท.pdf
ขนาดไฟล์ 76MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง